ประวัติ

เริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย ซอฟท์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยบริษัท Tsukuba Software Engineering เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจในส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศไทย (การวางแผนระบบ - การพัฒนาระบบ - การสนับสนุนการปฏิบัติงาน)

• ใช้บุคคลากรชาวไทยในการพัฒนาระบบตามความต้องการจากประเทศญี่ปุ่น (ว่าจ้างในประเทศไทย)

มีการลงทุนร่วมกันระหว่างบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัท ACK จำกัด และ WAT software engineering (บริษัทในเครือบริษัท Works จำกัด)

ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทญี่ปุ่น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8 ล้านบาท